ODBIORY, KONTROLE I PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW

Odbiór/Inspekcja/Przegląd/Kontrola polega na sprawdzeniu przez przeszkolonego Inspektora wszystkich elementów nowego lub modernizowanego placu zabaw oraz nawierzchni przy użyciu specjalistycznych próbników oraz sprzętu pomiarowego. Po kontroli zostaje sporządzony raport z inspekcji, który zawiera szczegółowe informację na temat ewentualnych nieprawidłowości. Dla placów zabaw, które pozytywnie przejdą odbiór zostaje wystawiony Certyfikat z Inspekcji.

Norma PN-EN 1176-7:2009 pod którą podlegają place zabaw zawierają następujący zapis: „Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrole pomontażową wykonaną przez osobę kompetentną, w celu oceny zgodności z odpowiednimi częściami normy PN-EN 1176”

 

 

Jakie obiekty podlegają pod taką kontrolę?


Kontrolę należy przeprowadzić:

• na każdym nowym placu zabaw/sali zabaw przed oddaniem go do użytku,
• na każdym placu zabaw/sali zabaw po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych,
• na każdym placu zabaw/sali zabaw, który został ponownie zamontowany w nowej lokalizacji

 

Kto może wykonać odbiór placu zabaw?


Kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzona przez kompetentną osobę, która została przeszkolona z norm dotyczących placów zabaw PN-EN 1176 oraz nawierzchni PN-EN 1177. Wykonanie profesjonalnej kontroli pomontażowej wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej oraz umiejętności z zakresu posługiwania się nim.

Inspektorzy ECJiP wykonują profesjonalne odbiory placów zabaw na terenie całej Polski.

Kilka razy w roku nasza jednostka organizuje szkolenia dla Inspektorów placów zabaw z zakresu norm PN-EN 1176.

Dodatkowo w ramach współpracy z akredytowaną hiszpańską jednostką inspekcyjną, zapewniamy możliwość wykonania inspekcji na terenie Hiszpanii.  

1

 

Co jest potrzebne do wykonania takiej kontroli?


Aby wykonać kontrolę placu zabaw zgodnie z normą, należy sprawdzić obiekt przy użyciu specjalistycznych próbników oraz sprzętu pomiarowego. Pozwala to na identyfikację występujących nieprawidłowości typu zakleszczeń (np. zakleszczenie palca, zakleszczenie głowy czy zakleszczenie tułowia).

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości na placu zabaw


Profesjonalny przegląd placu zabaw po montażu urządzeń placu zabaw/sali zabaw umożliwia wykrycie błędów popełnionych przez producenta bądź inwestora, wynikających często z nieodpowiedniego montażu, rozbieżności w dokumentacji czy nieprawidłowości powstałych na etapie produkcji.

 

Normy


Eksperci ECJiP pomogą Państwu w spełnieniu wymagań norm:

PN-EN 1176-1:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PN-EN 1176-2:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

PN-EN 1176-3:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

PN-EN 1176-4:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176-6+AC:2019 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.

 

Oględziny okresowe (codzienne)


W przypadku placów zabaw intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm może być konieczna codzienna kontrola. Regularna kontrola przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem zużycia, wandalizmu lub warunków atmosferycznych.

 

Kontrola funkcjonalna (kontrola obsługi)


Kontrola funkcjonalna (kontrola obsługi) - sprawdzanie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycie. Norma zaleca, aby szczególną uwagę skierować na części niewymagające obsługi przez cały okres ich eksploatacji.

 

Coroczna kontrola główna


Celem corocznej kontroli głównej jest ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni i może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych. W zakres kontroli głównej wchodzi także ocena zebranej dotychczas dokumentacji przeglądowej oraz ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa, na podstawie wszystkich danych o przeglądach i zarejestrowanych wypadkach. Norma zaleca, aby szczególną uwagę skierować na części niewymagające obsługi przez cały okres ich eksploatacji.

 

Prawo budowlane


Prawo budowlane Art.62.

"...Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia..."


 

Korzyści z przeprowadzania kontroli placów zabaw

 

W wielu przypadkach inwestor posiada zbyt małą wiedzę, by zauważyć błędy i domagać się ich naprawy jeszcze przed dokonaniem odbioru placu zabaw i zapłatą za urządzenia oraz montaż.

Po przeprowadzeniu kontroli, zostaje sporządzony raport z inspekcji, który zawiera informację o zgodności urządzeń placu zabaw oraz ewentualnych nieprawidłowościach stwierdzonych podczas sprawdzania obiektu. Dla obiektów, które pozytywnie przejdą odbiór placu zabaw, zostaje wydany certyfikat z inspekcji.

 

• spełnienie wytycznych w dokumentach normatywnych w zakresie oceny pomontażowej wyrobów
• protokół przeglądu placu zabaw stanowi poświadczenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
• ograniczenie ryzyka odpowiedzialności administratora placu zabaw dzięki udokumentowaniu badań wyrobów
• profesjonalny przegląd placu zabaw ułatwia ocenę prawidłowości wykonania prac naprawczych


kontrole techniczne

plac zabaw odbiór | odbiór placu zabaw | kontrola techniczna placu zabaw | certyfikat z inspekcji | plac zabaw warunki techniczne | przegląd placu zabaw | przegląd placu zabaw protokół |przeglądy placów zabaw prawo budowlane | plac zabaw przepisy budowlane | przegląd techniczny placu zabaw | kontrola okresowa placu zabaw