INSPEKCJA PROJEKTU

Nasza jednostka zweryfikuje dla Państwa projekt z wymaganiami odpowiedniej normy/grupy norm oraz przepisami prawa, przekazując informację o ewentualnych niezgodnościach. Ocena projektu jest wykonywana przez przydzielonego specjalistę ds. certyfikacji według dedykowanego programu certyfikacji CB-10/DCW. Europejskie Centrum Jakości i Promocji zapewnia Państwu dwie ścieżki inspekcji projektu: inspekcja wyrobu inspekcja obiektu.

1 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji zapewnia możliwość certyfikacji projektów:

• obiektów takich jak place zabaw, siłownie plenerowe;
• wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych;
• sprzętu i wyposażenia do sportów w pomieszczeniach zamkniętych oraz do sportów wodnych i na wolnym powietrzu;
• mebli.

 

Etapy oceny projektu:

Przesłanie wniosku zgłoszeniowego;

Ustalenie wymagań/kryteriów oceny;

 

Przykład dokumentów odniesienia:

 Plac Zabaw
1. Seria norm PN-EN 1176
2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Krzesła i ławki szkolne
1. Seria norm PN-EN 1729
2. Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania.
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi. Jednym z elementów higieny procesów nauczania i wychowania jest właściwy dobór mebli edukacyjnych do wymogów ergonomii.

 

Ocena dokumentacji techniczno-projektowej;

Przegląd kompletności dokumentów uzyskanych w procesie oceny;

Wydanie decyzji;

Udzielenie certyfikatu/wydanie opinii o projekcie.

 


Inspekcja projektu wyrobu

 Podczas oceny projektu weryfikujemy czy dokumentacja projektowo-techniczna wyrobu jest zgodna z dedykowanymi wymaganiami. Kontrola prototypu pozwala wychwycić elementy, które należy poprawić, aby finalny produkt był w pełni bezpieczny. Jeśli przy projektowaniu produktu zastosowano rozwiązania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czy normami, producent będzie narażony na konsekwencje prawne oraz koszty. Ze względu na potencjalne zagrożenie użytkowników wadliwego produktu, istnieje ryzyko konieczności wycofania wyrobu, a czasem nawet całej serii produktów z rynku. Aby uniknąć takich sytuacji, dokonuje się właśnie oceny projektu danego produktu.


Inspekcja projektu obiektu

 Kontrola projektu obejmuje sprawdzenie całego obiektu (plac zabaw, siłownia plenerowa czy skatepark) na zgodność z właściwymi dokumentami odniesienia. Oceniając obiekt na zgodność z dedykowanymi normami możemy wyłapać wiele nieprawidłowości jeszcze przed wcieleniem projektu w życie. Często w trakcie kontroli pomontażowych wychodzą błędy projektowe, których usunięcie na etapie poinstalacyjnym jest praktycznie niemożliwe albo bardzo kosztowne. Ocena obiektu zawiera sprawdzenie zgodności elementów wyposażenia, ich wzajemnego usytuowania wobec siebie oraz infrastruktury publicznej. Źle wykonany projekt obiektu, może w przyszłości generować wiele problemów. Umiejscowienie obiektu niezgodne z planem zagospodarowania terenu czy przepisami budowlanymi może skończyć się dużymi karami oraz nawet koniecznością rozbiórki. Ocena projektu danego obiektu to pewnego rodzaju gwarancja bezpieczeństwa zarówno dla projektanta jak i inwestora.

 

Place Zabaw

Przykładem błędów, które można wykryć na etapie projektu placu zabaw są nieodpowiednie odległości między urządzeniami, które powodują nachodzenie na siebie stref bezpieczeństwa.

 

Siłownie Plenerowe
W przypadku siłowni plenerowych na multikompleksach, projektanci często zapominają, że siłownie muszą być wyraźnie oddzielone od placów zabaw. Deinstalacja takich urządzeń jest bardzo kosztowna i pracochłonna.

 

Sprzęt Sportowy
Podczas oceny projektu sprzętu sportowego weryfikowane jest czy zostały uwzględnione odpowiednie założenia wynikające z dedykowanych norm odniesienia.

 

Meble
Ocena projektu mebli do instytucji edukacyjnych weryfikuje założenia dedykowanych dla nich norm oraz wymagań Państwowej inspekcji sanitarnej.
Błędy najczęściej popełniane przez dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczą:

• braku oznakowań na meblach,
• niewłaściwego zestawienia mebli,
• usadzania dzieci w zbyt niskich lub zbyt wysokich meblach.
• niepodejmowania działań edukujących uczniów, w celu przekazania wiedzy i umiejętności dot. doboru zalecanego zestawu mebli.

1 

Inspekcja projektu nie jest kontrolą obowiązkową. Jednak ma ona bardzo duże znaczenie w kolejnych etapach realizacji inwestycji. Jeśli nieprawidłowości występują już na etapie projektu, ocena projektu może być kluczową podpowiedzią w zakresie dalszych działań dla inwestora.