ZKP - Zakładowa Kontrola Produkcji

 

ZKP - Zakładowa Kontrola Produkcji

 

ECJiP oferuje kompleksową pomoc we wdrożeniu oraz certyfikację systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikat ZKP potwierdza usystematyzowanie działań w zakresie wewnętrznej kontroli jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Nasi eksperci zapewnią udokumentowanie procesów produkcyjnych oraz wyznaczeniu trafnych środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych niezgodności.


Co to jest ZKP?

ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) stanowi wewnętrzną formę kontroli produkcji prowadzoną przez producenta. Taka kontrola to obowiązek każdego producenta produkującego wyroby budowlane. Stosowanie praktyk zgodnych z zakładową kontrolą produkcji pozwala zapewnić firmie wyższą jakość oraz przede wszystkim bezpieczeństwo wytwarzanych produktów oraz ich użytkowników. Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowalnych może odbywać się w ramach obszaru zharmonizowanego bądź niezharmonizowanego.

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

art. 5 definiuje podstawowe wymagania, które musi spełniać obiekt budowlany

art. 10 określa wyroby, jakie mogą by stosowane przy wykonywaniu obiektów budowlanych

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
zwane w skrócie CPR (Construction Products Regulation) określa zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych - Obowiązujące od 1 lipca 2013 r..

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

art. 5 definiuje warunki udostępniania wyrobów budowlanych nieobjętych harmonizacją na rynku krajowym

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 

Dla kogo jest certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji?

Certyfikacja ZKP dedykowana jest wszystkim producentom wyrobów budowlanych, którzy chcą zadbać o wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

 

Wdrożenie ZKP

Proces wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji w przedsiębiorstwie jest oparty o wymagania normy ISO 9001, czyli wymagania, które musi spełniać organizacja w zakresie systemu zarządzania jakością. Wszyscy producenci, którzy posiadają certyfikat systemu zarządzania ISO 9001, spełniają równocześnie wymagania stawiane przez system ZKP. Firmy nieposiadające systemu ISO 9001, które chcą wdrożyć system ZKP, są i tak zmuszone do spełniania wytycznych zawartych w tej normie. Aby móc wdrożyć ZKP, należy najpierw przeprowadzić wstępny audyt, który obejmuje analizę systemu zarządzania pod kątem spełniania wymagań normy ISO 9001.

Audytorzy rekomendowani przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji specjalizują się we wdrażaniu systemu ZKP. Posiadamy doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług systemów zarządzania dla firm. Zaufało nam ponad 200 firm.

System ZKP wprowadza procedury oraz instrumenty kontroli nad poszczególnymi obszarami produkcji w przedsiębiorstwie. Między innymi konieczność prowadzenia udokumentowanej produkcji, kontrolę produkcji w zakładzie oraz kontrolę dostaw i kontrolę dostawców.

Duże powodzenie Dokumentacja systemu ZKP powinna być odpowiednio dostosowana do specyfiki działalności. dokumentacja ZKP obejmuje:

 

1.Księga kontroli produkcji opisująca zakres jaki obejmuje zakładowa kontrola produkcji

Kontrola procedur produkcji i właściwości
• Sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością np. właściwości wyrobu projektowanego, zawartość wody w poszczególnych próbkach produktu,

Kontrola sprzętu, sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością np. wagi, dozowniki domieszek, wodomierz, sondy do wilgotności kruszyw, przyrządy do badań, betoniarki)

Gospodarka materiałowa - W ZKP powinny być opisane zasady transportu, magazynowania, dozowania i opisywania składników służących do produkcji betonu.

Personel - odpowiedzialność, kompetencje oraz wzajemne relacje wszystkich pracowników, którzy kierują, wykonują i weryfikują prace dotyczące jakości wyrobu budowlanego powinny być dokumentowane w księdze kontroli produkcji, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności betonu oraz aby rozpoznać i odnotować wszelkie problemy związane z jakością.

Dokumentacja jakościowa- dokumenty i zapisy związane z jakością, np. zgodność z obowiązującym prawem oraz prawidłowość wystawianych przez producenta „deklaracji zgodności”.

 

2.Specyfikacje techniczne dla wyrobów sporządzoną zgodnie z dokumentami odniesienia

 

3.Udokumentowane procedury oraz instrukcje, które obejmują:

• nadzorowanie procesu produkcyjnego,
• kontrola wyrobu poprzez badania na poszczególnych etapach produkcji,
• nadzorowanie sprzętu do badań wyrobu,
• prowadzenie oceny zgodności wyrobu na podstawie badań,
• postępowanie z wyrobem niezgodnym zgodnie z wymaganiami,
• postępowanie z reklamacjami,
• działania korygujące i zapobiegawcze,
• nadzór nad dokumentacją i zapisami,
• nadzór nad infrastrukturą,
• nadzór nad personelem,
• nadzór nad identyfikacją oraz znakowaniem wyrobu,
• proces znakowania, pakowania, przechowywania, dostarczania wyrobu,
• prowadzenie szkoleń personelu.

 

4. Dokumenty informacyjne

Do tego rodzaju dokumentów zaliczamy:

• przepisy prawne,
• normy krajowe i europejskie,
• dokumentacja techniczna: karty charakterystyki, specyfikacje oraz opisy technologiczne,
• dokumenty powstałe w wyniku wdrożenia systemu: dokumentację wdrożeniową ZKP, zapisy z auditu wewnętrznego ZKP, certyfikat zgodności ZKP, deklaracje pozwalającą na oznakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE.

 

Certyfikacja ZKP

Gdy proces wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zostanie zakończony pomyślnie następuje przygotowanie do procesu certyfikacji przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Jednostka przygotuje stosowne dokumenty, przeprowadzi proces oceny zgodności w oparciu o dokumentację wdrożeniową producenta. Po audycie certyfikacyjnym jednostka wyda decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu certyfikatu. Uzyskany certyfikat jest przyznawany na czas spełnienia wymagań i norm, które są kontrolowane podczas corocznych audytów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą.

Warto dodać, że Certyfikacja ZKP nie odnosi się bezpośrednio do jakości wyrobu budowlanego, ale bardziej skupia się na ocenie działań podejmowanych przez producenta. System ZKP ma za zadanie sprawdzić: czy produkcja wyrobu jest powtarzalna, czy otrzymywany produkt finalny spełnia założone wymagania techniczne. Certyfikacja ZKP ma na celu zminimalizowanie wad produktu oraz zapewnienie poprawnej, zgodniej z procedurami produkcji.

 

Dlaczego ECJiP?

ECJiP realizuje certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji zarówno w odniesieniu do wymagań rozporządzenia nr 305/2011 (obszar zharmonizowany), jak i w odniesieniu do przepisów krajowych (obszar niezharmonizowany).

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji w ECJiP pomoże Twojemu przedsiębiorstwu zwiększyć wiarygodność jako partnera handlowego na rynku krajowym i europejski.