Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

 

W związku z wprowadzeniem obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych podmiotów ECJiP oferuje wykonanie audytu w oparciu o normę PN-EN 16247. Zapewniamy możliwość spełniania ustawowego obowiązku przy jednoczesnym zaproponowaniu optymalnych rozwiązań poprawy efektywności energetycznej.

 

1

 

Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi stanowi konieczność w obliczu zmian zachodzących w globalnej gospodarce. Współcześnie działające podmioty gospodarcze zobligowane są do systematycznego przechodzenia na tryb niskoemisyjny. W tym procesie pomocne jest korzystanie z nowoczesnej formy kontroli, jaką jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

 

Przykładowe firmy, dla których wykonaliśmy audyt energetyczny

 

 

Podstawa prawna:


Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

 

Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem mikro-przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104-106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

 

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania(..)

 

 

Kto jest zobowiązany przeprowadzić audyt energetyczny?

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831), audyt energetyczny przedsiębiorstwa mają obowiązek wykonać:

 

wszystkie duże przedsiębiorstwa, które w przeciągu dwóch poprzedzających lat: zatrudniają powyżej 250 pracowników lub spełniają warunki finansowe (roczne obroty powyżej 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro).

 

 

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorcę Ustawa?


Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorca ma obowiązek:

 

-Zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego zakończenia.

-Dołączyć do ww. zawiadomienia Prezesa URE informację, wynikających z przeprowadzonego audytu.

-Przechowywać dane o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat w celach kontrolnych.

 

 

Co zgodnie z ustawą powinien zawierać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

 

Zgodnie z Art. 37.1. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831), Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura, która ma na celu wykonanie precyzyjnych i potwierdzonych obliczeń w zakresie proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

 

Zgodnie z normą PN-EN 16247 audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii.

 

 

Zespół audytujący ECJiP

 

Zespół przydzielonych audytorów wykonuje audyt energetyczny zgodnie z ustalonym wspólnie z firmą harmonogramem działań, który może obejmować takie czynności jak:

 

- skontrolowanie obiektów przedsiębiorstwa objętych audytem,

- wykonanie w razie konieczności odpowiednich pomiarów obiektowych,

- analiza systemów, procesów, obiektów oraz wyposażenia zużywającego energię,

- ocena wykorzystania energii,

- ocena procedur operacyjnych,

-ocena zachowania osób użytkujących obiekt,

- identyfikacji źródeł generujących straty energii,

-określeniu rzeczywistego stanu urządzeń oraz instalacji w odniesienia do aktualnych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie,

-opracowanie raportu z audytu. Efektem końcowym pracy audytorów jest raport, który przedstawia zrelacjonowane w określonej formie wyniki z audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiera propozycje przedsięwzięć dla obniżenia zużycia energii. Zaproponowane działania poparte są analizą wskaźników finansowych,

- złożenie zawiadomienia do prezesa URE o przeprowadzeniu audytu. Zgodnie z art. 38 Ustawy do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa należy dołączyć tylko informacje o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

 

Dlaczego ECJiP?


Zespół naszych audytorów energetycznych pracuję na terenie całej Polski od wielu lat.

Wykonaliśmy ponad 200 audytów energetycznych przedsiębiorstwa w różnych branżach.

Ze swojej strony możemy zapewnić Państwa o wysokiej jakości oferowanych przez nas usług oraz w pełni kompleksowym podejściu.

Każdy raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa przygotowujemy dla firm fachowo, skutecznie i szybko.

Pomożemy załatwić wszystkie sprawy formalne związane ze spełnieniem ustawowego obowiązku przeprowadzenia audytu.

Dołącz do grona zadowolonych przedsiębiorstw, które skorzystały już z audytu ECJiP!

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1. Kto jest zwolniony z przeprowadzenia audytu energetycznego?

 

-Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzanie energią ISO 50001:2011, które wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny.

-Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem i wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny.

-Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru EMAS.

 

2. Ile kosztuje wykonanie audytu energetycznego?

 

Cena audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zależna od takich czynników jak wielkość, liczba lokalizacji/oddziałów oraz stopień skomplikowania infrastruktury zakładu. Koszty takiego audytu zależą również od takich zmiennych, jak kompletność dokumentacji technicznej budynku/budynków czy zakresu planowanych modernizacji zakładu. W przedsiębiorstwach ceny za wykonanie audytu energetycznego zaczynają od 5000 złotych. W przypadku zdiagnozowania wielu obszarów o dużej nieefektywności energetycznej koszt samego audytu może się bardzo szybko zwrócić.

 

3. Ile czasu trwa przeprowadzenie audytu energetycznego?

 

Czas trwania audytu energetycznego przedsiębiorstwa uzależniony jest od wielkości firmy oraz ilości procesów jakie w nim zachodzą. Najczęściej trwa ok. 2-4 tygodni, choć bywają audyty energetyczne rozbudowanych zakładów które trwają nawet 3 miesiące.

 

4. Czy audyt energetyczny można przeprowadzić zdalnie?


W związku z panującą pandemią, nasz Departament Audytów Energetycznych opracował specjalne procedury i programy pomiarowo-obliczeniowe ułatwiające realizację usługi jaką jest wykonanie audytu energetycznego metodą on-linę. Jeśli przedsiębiorstwo zapewni możliwość wstępu z zachowaniem obostrzeń sanitarnych nasi audytorzy mogą przeprowadzić audyt energetyczny stacjonarnie w zakładzie przedsiębiorstwa.

 

5. Kto ma uprawnienia /może wykonywać audyt energetyczny?

 

Przeprowadzenie audytu należy powierzyć wyłącznie uprawnionym do tego specjalistom. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Europejskie Centrum Jakości i Promocji oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji audytu energetycznego oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań zintegrowanych z systemem zarządzania energią. Zapewniamy naszym klientom uzyskanie kompleksowej certyfikacji przy jednoczesnym spełnieniu ustawowego obowiązku. Pomagamy zaproponować najlepsze rozwiązania generujące oszczędności energetyczne, które są dopasowywane indywidualnie do audytowanego przedsiębiorstwa jak fotowoltaika, kogeneracja czy biogazownia.

 

6. Jakie informacje muszę przygotować dla audytora?

 

Podstawą do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa są dane dostarczone przez firmę oraz informacje zebrane przez audytorów podczas wywiadów oraz wizji terenowych. To na ich podstawie dokonuje się oceny poszczególnych obszarów użytkowania energii w audytowanym przedsiębiorstwie.

 

Warto, aby firma wyznaczyła osobę do kontaktu z zespołem audytującym, która będzie odpowiedzialna za skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa (np. informacje o zużyciu i kosztach energii na podstawie faktur i obowiązujących aktualnie taryf). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, osoba ta powinna również zapewnić możliwość udziału w audycie personelu przedsiębiorcy odpowiedzialnego za techniczną eksploatację instalacji i/lub obiektu (np. dyrektor energetyczny zakładu).

 

7. Po co firmie audyt energetyczny przedsiębiorstwa?


Wykonanie audytu energetycznego pozwala spełnić ustawowy obowiązek (Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.) i uniknąć kar finansowych poprzez określenie rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego firmy oraz wskazanie obszarów, w których może osiągnąć ona oszczędności energii.


8. Czy na podstawie audytu można starać się o Białe Certyfikaty?


Ustawa z 2016 roku zmienia też regulacje w zakresie BIAŁYCH CERTYFIKATÓW, czyli świadectw efektywności energetycznej. Firma może uzyskać Białe certyfikaty tylko za przedsięwzięcia wykazujące najwyższą efektywność ekonomiczną. Aby otrzymać taki dokument, należy wykonać audyt efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia. Białe certyfikaty są potwierdzeniem, że przedsiębiorstwo poczyniło kroki, by poprawić efektywność energetyczną. Im większe planowane oszczędności energii, tym większe dofinansowanie można z tego tytułu otrzymać. Po ich uzyskaniu, firma może je sprzedać za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

 

9. Do kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?


Każda firma, która klasyfikuję się jako „duży przedsiębiorca” po - sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe - jest od 2017 roku podmiotem zobowiązanym do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ustawowy obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

 

10. Co w przypadku, kiedy firma nie wykona obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa?


Niespełnienie ustawowego obowiązku wiążę się z dużymi karami finansowymi. Obecnie kary za nieprzeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa sięgają aż 5% przychodu przedsiębiorstwa, co często wiąże się z milionowymi kwotami.

 

11. Jak uniknąć kary za niewykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa?


Aby uniknąć kary, należy na czas, co 4 lata, wykonywać audyt energetyczny przedsiębiorstw. Jeśli termin wykonania audytu minął, należy jak najszybciej taki audyt zlecić uprawnionej do tego firmie zewnętrznej.

 

12. Do kiedy należy przeprowadzić drugi audyt energetyczny?


W przypadku gdy firma wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa w 2017 roku, kolejny audyt należy przeprowadzić w 2021 roku


13. Co ile lat trzeba zgodnie z ustawą wykonywać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

 

Zgodnie z ustawą firma posiadająca status dużego przedsiębiorstwa ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny raz na 4 lata. Obowiązek cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa narzuca Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Obowiązek jego przeprowadzania co 4 lata nałożono na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

2