haccp1

 

System HACCP

 

1. Jest to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który stanowi narzędzie zarządzania bezpieczeństwem żywności i pozwala na eliminację zagrożeń występujących podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. System HACCP opracowuje się oddzielnie dla każdego zakładu, uwzględniając specyfikę prowadzonej tam działalności.


2. Istnieje wiele korzyści, wynikających z posiadania wdrożonego systemu HACCP, należą do nich m.in.: pobudzenie wzrostu świadomości konsumenta, że produkt można uznać za bezpieczny, poprawa organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie, wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów, poszerzenie rynku zbytu poprzez spełnianie wymogów prawnych swobodnego przepływu towarów w UE. Posiadanie Certyfikatu, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.


3. Wdrożenie


Wdrożenie HACCP odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. HACCP,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja
Certyfikacja HACCP odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie raportu,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat, dokumentujący wdrożony HACCP wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji.

 

haccp2