1

 

PN-N 18001/OHSAS

 

1. OHSAS jest specyfikacją, która opisuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Została opracowana przez różne jednostki certyfikujące z całego świata. Do tej pory nie istnieje międzynarodowa norma dotycząca Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, niemniej jednak specyfikacja OHSAS obejmuje swoim zakresem podstawowe wymagania dla tych systemów. Jej polskim odpowiednikiem jest norma PN-N-18001:2004P.


2. Norma skierowana jest do różnych typów organizacji, a w szczególności tych, które zamierzają podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadniczą korzyścią ze stosowania powyższego systemu jest stała kontrola poziomu bezpieczeństwa pracy. Ponadto można wyodrębnić korzyści dodatkowe takie jak: ograniczenie ilości wypadków w pracy, zredukowanie kosztów wypłacania odszkodowań, zmniejszenie liczby dni, w których poszkodowani nie są zdolni do pracy, poprawa wizerunku organizacji jako przedsiębiorstwa dbającego o pracowników i ich bezpieczeństwo. Posiadanie powyższego Certyfikatu, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach, kontraktacji z NFZ oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.


3. Wdrożenie


Wdrożenie PN-N-18001:2004P odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. BHP,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja Certyfikacja PN-N-18001:2004P odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - konsultant/audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat PN-N-18001:2004P wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt dla recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w system zarządzania BHP.

2