Certyfikat środowiskowy ISO 14001

Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015

 

1. Jest to międzynarodowa norma dotycząca Systemu Zarządzania Środowiskowego. Celem normy jest umożliwienie organizacji opracowania polityki pro środowiskowej.


2. Norma skierowana jest do różnych typów organizacji. Głównym zadaniem normy jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom ekologicznym. Wdrożenie oraz posiadanie certyfikowanego systemu zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015 przyczynia się do poprawy działalności organizacji poprzez: zmniejszenie kosztów, w tym: poprawę efektywności zużycia surowców, zastosowanie substytutów surowców naturalnych innymi, wykorzystywanie odpadów, poprawę konkurencyjności oraz wizerunku organizacji, która zaczyna być postrzegana jako pro środowiskowa. Posiadanie Certyfikatu ISO 14001:2015, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach, kontraktacji z NFZ oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.


3. Wdrożenie

Wdrożenie ISO 14001:2015 odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,

• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,

• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,

• audyt sprawdzający,

• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja Certyfikacja ISO 14001:2015 odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z wybranej jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,

• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,

• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,

• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat ISO 14001:2015 wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w System Zarządzania Środowiskowego.

 

Certyfikat ISO 14001