Certyfikat iso 50001

 

ISO 50001 – SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

 

Ważne :

Z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego zwolniony jest przedsiębiorca posiadający Certyfikat na system zarządzania energią określony we właściwych normach np. PN-EN ISO 50001 lub posiadający system zarządzania środowiskowego EMAS, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada


1. Norma ISO 50001 zwraca uwagę przede wszystkim na użycie i zużycie energii. Określa „bazowy poziom wykorzystania energii”, który ma na celu zapewnienie prawidłowego wyniku energetycznego oraz osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez sformułowanie wskaźników zużycia energii. Norma ISO 50001 dotyczy nie tylko efektywnego zarządzania energią, ale odnosi się również do ochrony środowiska naturalnego. Istnieje wiele korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji SZE: zmniejszenie wydatków związanych z wykorzystaniem energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, potwierdzenie działań pro środowiskowych m.in. w celu spełnienia wymagań przetargowych. W normie ISO 50001 scharakteryzowano m.in.:
- wymogi identyfikacji aktualnego oraz przewidywalnego zużycia energii;
- wymogi dla wprowadzenia polityki energetycznej;
- wymogi określające obszary znaczącego zużycia energii i plany redukcji jej zużycia;
- wymogi wprowadzenia systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu Deminga PDCA.

 

2. System Zarządzania Energią wg Normy ISO 50001 przeznaczony jest dla
organizacji różnej wielkości, bez względu na rodzaj działalności czy branżę.
SZE jest przydatny zwłaszcza w organizacjach charakteryzujących się wysoką konsumpcją energii (firmy budowlane, deweloperskie, transportowe) lub które zobligowane są do przestrzegania wymogów odnoszących się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

3. Wdrożenie
Wdrożenie ISO 50001:2018 odbywa się w następującym porządku:


• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,
• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Energetycznego,
• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,
• wykonanie audytu energetycznego
• audyt sprawdzający,
• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja

Certyfikacje ISO 50001:2018 odbywają się w kilku etapach:
• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,
• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,
• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,
• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.

W związku z tym, że Certyfikat ISO 50001:2018 wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikacji. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w System Zarządzania Energetycznego, a certyfikacje zostają utrzymane.

 

5. Korzyści płynące z wdrożenia normy ISO 50001

Ważne :

Certyfikat ISO 50001 zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego na zgodność z obowiązującą ustawą (Certyfikat na system zarządzania energią określony we właściwych normach np. PN-EN ISO 50001 lub posiadający system zarządzania środowiskowego EMAS, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada).

Norma 50001 to doskonale sprawdzający się system zarządzania energią, możliwy do wdrożenia właściwie bez względu na typ, rozmach czy obszar działalności danego przedsiębiorstwa. Dedykowana jest wszystkim firmom, dla których ważny czynnik stanowi zoptymalizowany pobór energii, jednak jej zastosowanie szczególnie zaleca się organizacjom działającym w gałęziach przemysłu charakteryzujących się dużym zużyciem energii lub zwiększoną emisją gazów cieplarnianych. Dzięki wyznaczeniu podstawowego poziomu zużycia mocy ISO 50001, pozwala osiągać dobre wyniki energetyczne oraz sprawia, że struktura elektryczna w danym obiekcie uzyskuje znacząco zwiększoną wydajność. Poprzez właściwe gospodarowanie zużyciem energii, norma ISO 50001 przekłada się na zmniejszanie kosztów potrzebnych do uzyskania określonego produktu, wyrobu lub usługi oraz umożliwia istotną poprawę wyników finansowych. Ponadto pozwala zidentyfikować źródła zwiększonego poboru mocy i podjąć działania, które zużycie to zredukują, zwiększając tym samym oszczędność przedsiębiorstwa.

Standardowa norma ISO 50001 jest odpowiedzią na problemy funkcjonujące w dzisiejszych systemach gospodarczych. Jej podstawowy cel to nie tylko nieustanne dążenie do rozwoju poprzez zwiększanie efektywności wykorzystywanej przez firmę energii, ale także działania przekładające się bezpośrednio na ochronę ekosystemu. Oba te czynniki, w przypadku ISO 50001, siłą rzeczy idą ze sobą w parze, ponieważ wzrost wydajności energetycznej danego przedsiębiorstwa jest bezpośrednio powiązany ze zmniejszeniem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz niejako przy okazji wykształca w świadomości pracowników i osób powiązanych z firmą właściwe odruchy ekologiczne.

Norma 50001, poprzez stosowanie sprawdzonych i efektywnych praktyk organizacyjnych, umożliwia przedsiębiorstwu nieustanne zwiększanie swojej wydajności energetycznej, przy pełnym zastosowaniu się do obowiązujących ją wymagań prawnych i formalnych. Uzyskanie certyfikatu kompatybilności ze standardem ISO 50001, umożliwia uniknięcie obowiązku wykonywania audytów energetycznych.

Normę 50001 można stosować jako samodzielny system zarządzania mocą lub połączyć ją z dodatkowymi metodami gospodarowania energią.

Poniżej zamieszczamy Państwu szczegółową listę korzyści, możliwych do uzyskania przy zastosowaniu metod zarządzania zużyciem energii wg. ISO 50001:

• Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wzrost środków finansowych zaoszczędzonych na kosztach.

• Redukcja ryzyka związanego z utratą bezpieczeństwa energetycznego.

• Ujednolicenie polityki w zakresie zarządzania energetycznego oraz poprawa jej produktywności.

• Wykrywanie słabych punktów struktury energetycznej, dzięki przeprowadzaniu regularnych przeglądów sieci.

• Optymalizacja zarządzania całym przedsiębiorstwem, poprzez opracowywanie planów działania, targetów i rozmaitych celów w obrębie efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej.

• Możliwość łatwego i wydajnego łączenia z innymi systemami zarządzania energią, jak ISO 14001 i 9001.

• Niestwarzająca trudności opcja przejścia z europejskiego standardu EN 16001:2009 na normę ISO 50001.

• Zwiększenie poziomu zaufania ze strony kontrahentów, banków i partnerów handlowych, uzyskane dzięki ograniczeniu przez przedsiębiorstwo emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych.

• Dostosowanie do obowiązków prawnych wynikających z przepisów odnośnie efektywności energetycznej - w przypadku firm, dla których kwestia ta jest wymagana.

• Norma 50001 stanowi cenny czynnik marketingowy.

• Znacząca redukcja skali zanieczyszczania środowiska.

 

6. Z jakiego powodu norma ISO 50001 jest aż tak istotna dla przedsiębiorstw?

Wśród najważniejszych powodów znajdują się z pewnością:

• Propagowanie i promocja wartościowych i wydajnych metod gospodarowania energią elektryczną.

• Zagwarantowanie podstaw dla wydajności energetycznej w zakresie całej sieci dostawczej.

• Możliwość dokonania skutecznego doboru najważniejszych czynników związanych z wcielaniem w życie innowacyjnych technologii oszczędzania energii.

• Optymalizacja i ujednolicenie metod zarządzania energią.

• Łatwość w usprawnianiu sposobu funkcjonowania energochłonnych gałęzi rynku.

• Istotny wpływ na ochronę środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Europejskie Centrum Jakości i Promocji stosuje sprawdzone i poparte wieloletnim doświadczeniem metody, opierające się na koncepcji ustrukturyzowanego zarządzania energią. Realizując nasze projekty bazujemy na rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętnościach naszego personelu, dostarczając Państwu szereg realnych korzyści - zarówno w zakresie finansów czy efektywnej organizacji, jak i w obrębie formalności prawnych.

Podczas współpracy, na każdym etapie wdrażania standardu ISO 50001, gwarantujemy naszym klientom klarowną i dogodną komunikację oraz przejrzyście wytyczone cele. Zapewniamy, że kooperacja z Europejskim Centrum Jakości i Promocji przebiega sprawnie i bez generowania istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Jeśli zainteresowała Państwa tematyka normy ISO 50001, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Wdrożenie certyfikatu iso 50001