ślad węglowy

ŚLAD WĘGLOWY

 

ECJiP zajmuje się certyfikacją standardów dotyczących ochrony środowiska od ponad 10 lat. Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu ŚLAD WĘGLOWY – KONTROLOWANA EMISJA CO2 po pomyślnej weryfikacji. Certyfikat stanowi potwierdzenie zorientowania procesów organizacji na efektywne wykorzystanie energii i zmniejszanie emisji CO2.

 

Czym właściwie jest ślad węglowy?

Mianem „śladu węglowego” (carbon footprint) określa się całkowitą ilość emisji gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w sposób pośredni lub bezpośredni.

 

Jakie są rodzaje śladu węglowego?

Wyróżniamy dwa rodzaje śladu węglowego. Pierwszy to ślad węglowy organizacji określający wielkość emisji dla całej firmy w ciągu roku. Drugi to ślad węglowy produktu, obejmujący emisje powstałą w wyniku cyklu życia produktu lub usługi od momentu wytworzenia surowców, przez transport, procesy produkcyjne do wytworzenia gotowego produktu lub do etapu zagospodarowania produktu po zakończeniu przez niego cyklu życia.

 

Jak określić ślad węglowy?

Aby wymiernie określić emisję CO2 podczas cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa, należy opracować jednorodny system, stosowany przez wszystkich, którzy zdecydowali się na określenie śladu węglowego. Decyzja dotycząca wyboru standardu, według którego zostanie określony i monitorowany ślad węglowy wynika z indywidualnej decyzji każdej organizacji.

 

Na podstawie czego przebiega weryfikacja

Do najczęściej stosowanych standardów należą:


• PAS 2050 - szczegółowy opis sposobu obliczania, oparty na normach: ISO 14021, ISO 14040, ISO 14044:2006 i wytycznych IPCC;
• WRI GHG Protocol;
• Carbon Disclosure Project;
• Metody opracowane przez Europejskie Centrum Badawcze (JRC);
• Normy: ISO 2013: 14067 oraz ISO 14064.


Prawidłowo określona ilość emisji gazów cieplarnianych, pozwala posługiwać się wynikami, które mają uznanie na poziomie międzynarodowym - zarówno dla partnerów biznesowych jak i dla świadomych konsumentów.

 

Cel weryfikacji

Celem weryfikacji jest zapewnienie odbiorcom pewności, że uzyskane informacje osiągnęły pewien stopień dokładności i niski margines błędu umożliwiający im podejmowanie decyzji z rozsądnym stopniem zaufania.

 

W jakim celu wylicza się ślad węglowy?

Aby przekonać klientów, konsumentów i akcjonariuszy o zaangażowaniu swojego przedsiębiorstwa w ochronę środowiska, konieczne jest zmierzenie i efektywne zakomunikowanie poziomu emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy jest obecnie nowym kryterium branym pod uwagę podczas wyboru partnera biznesowego.

Wymagania rynku wymuszają na przedsiębiorcach z całego świata (w tym także w Polsce) działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorcy, którzy współpracują z firmami międzynarodowymi, mają obowiązek określać ślad węglowy dla swojej działalności i produktów.

W Polsce większość przedsiębiorców dowiaduje się o śladzie węglowym dopiero w chwili, gdy chce wziąć udział w ważnym przetargu zachodnich kontrahentów, którego zapytanie ofertowe zawiera konieczność wskazania śladu węglowego produktu. Wówczas polska firma musi określić wartość gazów cieplarnianych emitowanych przez produkowany wyrób. Tymczasem już w wielu międzynarodowych spółkach wartość śladu węglowego danego produktu czy usługi jest bardziej istotna niż jego cena.

 

Na czym polega weryfikacja

1. Sprawdzenia istnienia systemu zarządzania danymi w celu wspierania identyfikacji, pomiaru i raportowania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstwa. System jest sprawdzany w celu, czy jest w stanie dostarczyć kompletnych i dokładnych informacji.

2. Sprawdzenie czy informacje w raportach dotyczących emisji gazów cieplarnianych są kompletne i dokładne (w granicach istotności), tak aby raport był wiarygodny. Weryfikacja danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych poprzez analizę danych i sprawdzenie dokumentów, w celu ustalenia, czy są braki w danych lub błędy w sposobie raportowania danych.

 

Korzyści weryfikacji

1. Otrzymanie oświadczenia weryfikacyjnego w postaci certyfikatu od uznanej jednostki certyfikującej - niezależnej trzeciej strony.
2. Poprawa wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa, poprzez dążenie do najlepszej jakości.
3. Gwarancja poufności dla wszystkich stron - co do dokładności i kompletności dostarczanych przez firmę informacji dotyczących certyfikowanego przedsiębiorstwa.
4. Zdobywanie przewagi rynkowej nad konkurencją - w perspektywie kilku lat zweryfikowany ślad węglowy stanie się wymaganiem w związku z dążeniem do tzw. neutralności klimatycznej w roku 2050.

 

Dlaczego warto zweryfikować ślad węglowy?

Obserwując działania Komisji Europejskiej związane m.in. z opracowaniem europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w całym cyklu życia produktów, można się spodziewać, że ślad węglowy będzie istotnym wskaźnikiem oceny konkurencyjności rynkowej. Jednocześnie zmiany prawne i nowe wytyczne w zakresie wpływu na zmiany klimatu i odporności przedsiębiorstwa na nie, będą znacząco wpływać na postrzeganie spółki oraz jej zdolność do pozyskania środków zewnętrznych. - Obliczanie śladu węglowego i działania na rzecz jego obniżenia, będą przynosiły przedsiębiorstwom coraz więcej korzyści. W krótkim terminie staną się zarówno coraz powszechniejszym obowiązkiem prawnym, jak i swego rodzaju biznesową koniecznością mającą wpływ na rozwój firm.