Kontrole Techniczne Okresowe I Inspekcie Akredytowane I Przeglądy

Kontrole Techniczne Okresowe
Kontrole Techniczne Okresowe

Ocena zgodności przeprowadzona po montażu urządzenia / placu zabaw jest bardzo ważną czynnością, która umożliwia wykrycie błędów popełnionych przez producenta bądź inwestora.

Oględziny okresowe (codzienne)
Kontrola i konserwacja dotyczące urządzeń rekreacyjno-sportowych na placach zabaw wg PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 1176-1:2017 p. 6.1.4.(nakaz przeprowadzania 3 rodzajów kontroli placów zabaw):

a) Oględziny okresowe (codzienne):
W przypadku placów zabaw intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm może być konieczna codzienna kontrola. Regularna kontrola przez oględziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem zużycia, wandalizmu lub warunków atmosferycznych.

Kontrola funkcjonalna (kontrola obsługi)
b) Kontrola funkcjonalna (kontrola obsługi):

Kontrola funkcjonalna sprawdzanie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycie.
Norma zaleca, aby szczególną uwagę skierować na części niewymagające obsługi przez cały okres ich eksploatacji.

Coroczna kontrola główna
c) Coroczna kontrola główna:

Celem jest ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni i może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych. W zakres kontroli głównej wchodzi także ocena zebranej dotychczas dokumentacji przeglądowej oraz ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa, na podstawie wszystkich danych o przeglądach i zarejestrowanych wypadkach.
Norma zaleca, aby szczególną uwagę skierować na części niewymagające obsługi przez cały okres ich eksploatacji.

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane Art.62.

"...Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia..."

Normy
Normy

Nasi pracownicy posiadają dużą wiedzę i bogate doświadczenie oraz wymagane przez normy wzorcowane wyposażenie pomiarowe dotyczące kontroli stanu technicznego, oceny zgodności urządzeń, co sprawia, że kontrole techniczne przebiegają rzetelnie.

Kontrola Placów Zabaw

Kontrola Placów Zabaw

Eksperci pomogą Państwu w spełnieniu wymagań norm:

PN-EN 1176-1:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PN-EN 1176-2:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

PN-EN 1176-3:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

PN-EN 1176-4:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy.

PN-EN 1176-11:2014 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.

PN-EN 1177:2018 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.

Dzięki nam zyskacie Państwo obszerne informacje odnośnie do jakości wykonania montażu i zgodności wyrobów z wymogami ww. norm.

Właściciel lub zarządca placu zabaw powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie poszczególnych kontroli placu zabaw.

Urządzenia należy kontrolować i konserwować na podstawie norm PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 oraz instrukcji kontroli i konserwacji otrzymanej od producenta urządzeń na place zabaw.

Zaleca się, aby właściciel / zarządca odpowiedzialny za kontrolę i konserwację urządzeń prowadził książkę kontroli, karty kontroli i serwisowania.

Zaleca się, aby właściciel / zarządca w celu zapobiegania wypadkom zapewnił odpowiedni plan kontroli i aby był on przestrzegany na placu zabaw.

Jeśli kontrola ujawni poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, zaleca się ich bezzwłoczne usunięcie. Jeśli jest to niemożliwe, zaleca się zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie.

Jeżeli jakaś część urządzenia jest usunięta, np. w celu konserwacji, zaleca się usunięcie lub zabezpieczenie wszystkich punktów zamocowania lub fundamentów, tak aby plac zabaw był bezpieczny.

Na placu zabaw powinna być umieszczona w miejscu widocznym tablica z regulaminem placu zabaw i telefonami alarmowymi.

Akredytowana Kontrola (akredytowana inspekcja)
Akredytowana Kontrola (akredytowana inspekcja)

W związku z nawiązaniem współpracy z hiszpańską jednostką inspekcyjną, mamy dobrą wiadomość. Klienci będą mieli możliwość ubiegania się o AKREDYTOWANE INSPEKCJE z zakresu placów zabaw, urządzeń sportowych oraz nawierzchni. Kontrola placów zabaw, siłowni zewnętrznych, sprzętu sportowego oraz nawierzchni przeprowadzana przez naszych pracowników w akredytowanym programie, finalnie pozwala na uzyskanie rzetelnego potwierdzenia zgodności wyrobów z odpowiednimi normami.

Akredytowane Kontrole pozwalają nam na:

• Przeprowadzanie inspekcji wskazanych w normach PN-EN, które są objęte zakresem akredytacji Europejskiego Centrum Jakości oraz jednostek z nim współpracujących.

• Realizacja audytów i badań na temat aktualnego stanu dostosowania do standardów PN-EN, aby przedsiębiorstwa zarówno prywatne jak i komunalne mogły ocenić rzeczywisty stan swoich obiektów.

• Certyfikacja instalacji placów zabaw i obiektów sportowych, nowych lub istniejących.

• Sprawdzanie wskaźnika HIC w obszarach zabaw dla dzieci, w którym dokonano ulepszeń i zastąpienie nawierzchni pochłaniającej uderzenie.

Korzyści z przeprowadzania kontroli
Korzyści z przeprowadzania kontroli:

- spełnienie wytycznych normatywnych w zakresie oceny pomontażowej wyrobów

- raporty z kontroli przedstawiają poświadczenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

- ograniczenie ryzyka odpowiedzialności administratora placu zabaw dzięki udokumentowaniu badań wyrobów

- ocena prawidłowości wykonania prac naprawczych