naglowek

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Najwyższe kierownictwo Europejskiego Centrum Jakości i Promocji deklaruje, że:

- Funkcjonujący w Jednostce System Zarządzania Jakością, działa w oparciu o normy PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17025, wewnętrzne procedury oraz reguły opisane w Księdze Systemu Zarządzania Jakością.

- Świadczone usługi są ogólnie dostępne dla wszystkich klientów nimi zainteresowanych, o ile jest to zgodne z zakresem działalności Departamentu Certyfikacji Wyrobów oraz Laboratorium badawczego.

- Usługi w zakresie certyfikacji wyrobów, inspekcji oraz badań są przez jednostkę świadczone w sposób bezstronny, obiektywny, niedyskryminujący i poufny.

- Działalności Jednostki nie mają na siebie wpływu będącego zagrożeniem dla utraty bezstronności, a identyfikacja ryzyk dla utraty bezstronności jest prowadzona na bieżąco.

- Kontakty z klientami oparte są na zasadach pełnego partnerstwa i niestosowania procedur, które w jakikolwiek sposób mogłyby uprzywilejować danego klienta.

- Oceny zgodności dokonywane są w sposób bezstronny i niezależny z przestrzeganiem mających zastosowanie przepisów prawnych.

- Posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Personel Departamentu Certyfikacji Wyrobów oraz Laboratorium badawczego:

• jest wystarczająco liczny do realizacji zadań,
• jest właściwie wykształcony i posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe,
• ma zapewniony stały rozwój zawodowy zmierzający do wzrostu kompetencji,
• zna treść niniejszej Polityki Jakości, rozumie i stosuje ją w odniesieniu do własnego stanowiska pracy,
• zna procedury Systemu Zarządzania Jakością obowiązujące w Departamencie Certyfikacji Wyrobów, w tym dotyczące Inspekcji oraz Laboratorium badawczego
• jest wolny od zewnętrznych oraz wewnętrznych nacisków handlowych, finansowych i innych,
a jego płace nie są powiązane z wynikami ocen zgodności oraz liczbą przeprowadzanych procesów, wynikiem inspekcji.

- Wszelkie informacje uzyskiwane w ocenach zgodności traktowane są jako poufne.Nadrzędnym celem związanym z realizacją niniejszej Polityki Jakości jest bezstronne i profesjonalne działanie, zmierzające do upowszechnienia stosowania wśród podmiotów gospodarczych i specjalistów nimi zarządzających nowoczesnych standardów jakościowych. Osiągamy ten cel przez stosowanie w ocenach zgodności aktualnych kryteriów, które uznano powszechnie za nowoczesne i skuteczne.

 

Warszawa, dnia 24.05.2019 r.
Tomasz Stańczyk
Zarząd Europejskiego Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.

 

naglowek2

 

POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

 

12