naglowek

 

POLITYKA JAKOŚCI

Najwyższe kierownictwo Europejskiego Centrum Jakości i Promocji deklaruje, że:

System Jakości funkcjonujący w Departamencie Certyfikacji Wyrobów jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013.

Świadczone usługi są ogólnie dostępne dla wszystkich klientów nimi zainteresowanych, o ile jest to zgodne z zakresem działalności Departamentu Certyfikacji Wyrobów.

Kontakty z klientami oparte są na zasadach pełnego partnerstwa i niestosowania procedur, które w jakikolwiek sposób mogłyby uprzywilejować danego klienta.

Oceny zgodności dokonywane są w sposób bezstronny i niezależny z przestrzeganiem mających zastosowanie przepisów prawnych, a postępowanie Departamentu Certyfikacji Wyrobów regulują zapisy zawarte w Księdze Systemu Jakości i procedurach Systemu Jakości.

Posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Personel Departamentu Certyfikacji Wyrobów:

• jest wystarczająco liczny do realizacji zadań,
• jest właściwie wykształcony i posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe,
• ma zapewniony stały rozwój zawodowy zmierzający do wzrostu kompetencji,
• zna treść niniejszej Polityki Jakości, rozumie i stosuje ją w odniesieniu do własnego stanowiska pracy,
• zna procedury Systemu Jakości obowiązujące w Departamencie Certyfikacji Wyrobów
• jest wolny od zewnętrznych oraz wewnętrznych nacisków handlowych, finansowych i innych, a jego płace nie są powiązane z wynikami ocen zgodności oraz liczbą przeprowadzanych procesów.

Wszelkie informacje uzyskiwane w ocenach zgodności traktowane są jako poufne.

Nadrzędnym celem związanym z realizacją niniejszej Polityki Jakości jest bezstronne i profesjonalne działanie, zmierzające do upowszechnienia stosowania wśród podmiotów gospodarczych i specjalistów nimi zarządzających nowoczesnych standardów jakościowych. Osiągamy ten cel przez stosowanie w ocenach zgodności aktualnych kryteriów, które uznano powszechnie za nowoczesne i skuteczne.

Warszawa, dnia 14.01.2019 r.
Tomasz Stańczyk
Zarząd Europejskiego Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.

 

naglowek2

 

POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

 

1. Najwyższym Kierownictwem Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest Zarząd Spółki, powołany zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Najwyższe Kierownictwo Europejskiego Centrum Jakości i Promocji deklaruje, że usługi w zakresie certyfikacji wyrobów są przez jednostkę wykonywane w sposób bezstronny, obiektywny, niedyskryminujący i poufny.

3. Mając na względzie bezstronność procesu certyfikacji, Najwyższe Kierownictwo Europejskiego Centrum Jakości i Promocji oświadcza, że:

3.1. Działania certyfikacyjne są prowadzone w sposób bezstronny.

3.2. Jednostka certyfikująca, powołana w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest odpowiedzialna za bezstronność swojej działalności certyfikacyjnej i jest wolna od nacisków komercyjnych, finansowych i innych, które mogłyby zagrażać bezstronności.

3.3. Jednostka certyfikująca, powołana w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji na bieżąco identyfikuje ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności. Identyfikacja obejmuje te ryzyka, które wynikają z jej działalności lub, z jej powiązań, lub powiązań jej personelu.

3.4. Jeżeli zidentyfikowano ryzyko dla bezstronności, jednostka certyfikująca, powołana w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest zdolna wykazać, w jaki sposób je eliminuje lub minimalizuje.

3.5. Najwyższe kierownictwo jednostki certyfikującej jest zobowiązane do zachowania bezstronności.

3.6. Jednostka certyfikująca ani żadna z części tej samej osoby prawnej, ani żaden podmiot pozostający pod jej nadzorem organizacyjnym:

a) nie jest projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany wyrób;
b) nie oferuje i nie świadczy swoim klientom konsultacji;

3.7. Jednostka certyfikująca zapewnia, że działalność odrębnych osób prawnych, z którymi jednostka certyfikująca ma powiązania, lub osoby prawnej, której jednostka certyfikująca jest częścią, nie zagrażają bezstronności jej działalności certyfikacyjnej.

3.8. Działalność jednostki certyfikującej nie jest wprowadzana na rynek ani oferowana w powiązaniu z działaniami organizacji, która świadczy konsultacje (patrz 3.2).

3.9 Jednostka certyfikująca, powołana w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji nie deklaruje, ani nie sugeruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub mniej kosztowna, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej.

3.10. W okresie dwuletnim, pracownicy jednostki certyfikującej, powołanej w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji nie są wykorzystywani do przeglądu lub podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji wyrobu, w odniesieniu do którego świadczyli konsultacje.

3.11. Jednostka certyfikująca nie podejmuje działań w odpowiedzi na każde znane jej ryzyko dla bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

3.12. Cały personel jednostki certyfikującej (wewnętrzny i zewnętrzny), który może wpływać na działalność certyfikacyjną, działa bezstronnie.

3.13. Jednostka certyfikująca, powołana w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji posiada stabilność finansową oraz posiada zasoby wymagane do swojego działania. Jednocześnie Europejskie Centrum Jakości i Promocji zapewnia, że warunki finansowe zastosowane przy procesie certyfikacji nie są nadmierne dla wszystkich wnioskujących.

3.14. Jednostka certyfikująca udostępnia swoje usługi wszystkim wnioskującym, których działalność pokrywa się z zakresem jej działania.

3.15. Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna poprzez prawnie wiążące zobowiązania, za zarządzanie wszystkimi informacjami otrzymanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności certyfikacyjnej.

Zdarzenia wskazujące na brak bezstronności lub elementy działalności mogące być przyczyną braku bezstronności są poddawane ocenie niezależnej Rady ds. Certyfikacji powołanej przy Europejskim Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.

Nie przewiduje odstępstw od realizacji niniejszej Deklaracji.

Warszawa, dnia 14.01.2019, Wydanie nr 8.
Tomasz Stańczyk
Zarząd Europejskiego Centrum Jakości i Promocji