naglowek

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Najwyższe kierownictwo Europejskiego Centrum Jakości i Promocji deklaruje, że:

- Funkcjonujący w Jednostce System Zarządzania Jakością, działa w oparciu o normy PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17025, wewnętrzne procedury oraz reguły opisane w Księdze Systemu Zarządzania Jakością.

- Świadczone usługi są ogólnie dostępne dla wszystkich klientów nimi zainteresowanych, o ile jest to zgodne z zakresem działalności Departamentu Certyfikacji Wyrobów oraz Laboratorium badawczego.

- Usługi w zakresie certyfikacji wyrobów, inspekcji oraz badań są przez jednostkę świadczone w sposób bezstronny, obiektywny, niedyskryminujący i poufny.

- Działalności Jednostki nie mają na siebie wpływu będącego zagrożeniem dla utraty bezstronności, a identyfikacja ryzyk dla utraty bezstronności jest prowadzona na bieżąco.

- Kontakty z klientami oparte są na zasadach pełnego partnerstwa i niestosowania procedur, które w jakikolwiek sposób mogłyby uprzywilejować danego klienta.

- Oceny zgodności dokonywane są w sposób bezstronny i niezależny z przestrzeganiem mających zastosowanie przepisów prawnych.

- Posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Personel Departamentu Certyfikacji Wyrobów oraz Laboratorium badawczego:

• jest wystarczająco liczny do realizacji zadań,
• jest właściwie wykształcony i posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe,
• ma zapewniony stały rozwój zawodowy zmierzający do wzrostu kompetencji,
• zna treść niniejszej Polityki Jakości, rozumie i stosuje ją w odniesieniu do własnego stanowiska pracy,
• zna procedury Systemu Zarządzania Jakością obowiązujące w Departamencie Certyfikacji Wyrobów, w tym dotyczące Inspekcji oraz Laboratorium badawczego
• jest wolny od zewnętrznych oraz wewnętrznych nacisków handlowych, finansowych i innych,
a jego płace nie są powiązane z wynikami ocen zgodności oraz liczbą przeprowadzanych procesów, wynikiem inspekcji.

- Wszelkie informacje uzyskiwane w ocenach zgodności traktowane są jako poufne.Nadrzędnym celem związanym z realizacją niniejszej Polityki Jakości jest bezstronne i profesjonalne działanie, zmierzające do upowszechnienia stosowania wśród podmiotów gospodarczych i specjalistów nimi zarządzających nowoczesnych standardów jakościowych. Osiągamy ten cel przez stosowanie w ocenach zgodności aktualnych kryteriów, które uznano powszechnie za nowoczesne i skuteczne.

 

Warszawa, dnia 24.05.2019 r.
Tomasz Stańczyk
Zarząd Europejskiego Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.

 

naglowek2

 

POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

 

1. Najwyższym Kierownictwem Europejskiego Centrum Jakości i Promocji jest Zarząd Spółki, powołany zgodnie z obowiązującym prawem.


2. Najwyższe Kierownictwo Europejskiego Centrum Jakości i Promocji deklaruje, że rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonej działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej i laboratoryjnej, a usługi
w tym zakresie są przez jednostkę świadczone w sposób bezstronny ,rzetelny, niezależny, obiektywny, niedyskryminujący i poufny.


3. Mając na względzie bezstronność procesów realizowanych w Jednostce, Najwyższe Kierownictwo Europejskiego Centrum Jakości i Promocji oświadcza, że:

• zobowiązuje się do zachowania bezstronności;

• struktura organizacyjna oraz zarządzanie w Europejskim Centrum Jakości i Promocji wzmacnia ochronę bezstronności, by działalność jednostki oraz laboratorium, była wolna od nacisków komercyjnych, finansowych i innych;

• na bieżąco identyfikuje i analizuje zagrożenia dla utraty bezstronności, które wynikają
z działalności, jej powiązań lub powiązań personelu. Jeżeli zidentyfikowano ryzyko dla bezstronności, jednostka certyfikująca, laboratorium wykazują w jaki sposób je eliminują lub minimalizują;

• jednostka certyfikująca ani żadna z części tej samej osoby prawnej, ani żaden podmiot pozostający pod jej nadzorem organizacyjnym nie jest projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany wyrób nie jest oferuje i nie świadczy swoim klientom konsultacji;

• jednostka certyfikująca zapewnia, aby działalności odrębnych osób prawnych, z którymi jednostka certyfikująca ma powiązania, lub osoby prawnej, której jednostka certyfikująca jest częścią, nie zagrażały bezstronności jej działalności certyfikacyjnej;

• działalność jednostki certyfikującej nie jest wprowadzana na rynek ani oferowana w powiązaniu z działaniami organizacji, która świadczy konsultacje;

• jednostka certyfikująca, powołana w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji nie deklaruje, ani nie sugeruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub mniej kosztowna, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej lub wykonano badania w Laboratorium badawczym ECJIP;

• W okresie dwuletnim, pracownicy jednostki certyfikującej, powołanej w strukturach Europejskiego Centrum Jakości i Promocji nie są wykorzystywani do przeglądu lub podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji wyrobu, w odniesieniu do którego świadczyli konsultacje.

• Pracownicy Laboratorium badawczego nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie certyfikacji wyrobu, który badali;

Jednostka certyfikująca nie podejmuje działań w odpowiedzi na każde znane jej ryzyko dla bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

Cały personel ECJIP (wewnętrzny i zewnętrzny), który może wpływać na działalność certyfikacyjną, inspekcyjną oraz laboratoryjną działają bezstronnie.

Europejskie Centrum Jakości i Promocji udostępnia swoje usługi wszystkim wnioskującym, których działalność pokrywa się z zakresem jej działania.

Europejskie Centrum Jakości i Promocji bierze odpowiedzialność poprzez prawnie wiążące zobowiązania, za zarządzanie wszystkimi informacjami otrzymanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności certyfikacyjnej, inspekcyjnej oraz badawczej.

Europejskie Centrum Jakości i Promocji zapewnia stabilność finansową oraz posiada zasoby dla zabezpieczenia realizacji działalności. Jednocześnie Europejskie Centrum Jakości i Promocji zapewnia, że warunki finansowe zastosowane przy procesie certyfikacji nie są nadmierne dla wszystkich wnioskujących.

Zdarzenia wskazujące na brak bezstronności lub elementy działalności mogące być przyczyną braku bezstronności są poddawane ocenie niezależnej Rady ds. Certyfikacji powołanej przy Europejskim Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.

 

Nie przewiduje odstępstw od realizacji niniejszej Deklaracji.

Warszawa, dnia 24.05.2019

 

Tomasz Stańczyk
Zarząd Europejskiego Centrum Jakości i Promocji