1

 

PLIKI DO POBRANIA

 

DOKUMENTY I FORMULARZE DCW

 

Programy certyfikacji dostępne w siedzibie firmy lub wysyłane na życzenie klienta

 

  Wniosek do edycji (DOC)

  Regulamin Certyfikacji

  Wniosek-załącznik

 

 

AKTY PRAWNE

  USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 .r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31.12.2002 - na stronie drugiej § 9.3 ministerstwo nakazuje kupować wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22.07.2011 - zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

  DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r.  w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE z 14.11.2017.

 

  Najważniejsze wytyczne z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE z 14.11.2017

 

  USTAWA O OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTÓW z dnia 12.12.2003 - mówiąca, iż produkt jest bezpieczny wówczas, gdy jest wykonany zgodnie z europejskimi normami (wprowadzonymi do zbioru polskich norm), wyroby powinny mieć instrukcje w języku polskim 

 

  Ustawa z dnia 12.stycznia 2007 o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 

  PRAWO BUDOWLANE - Art.3. mówi, że urządzenia na place zabaw są obiektami małej architektury i podlegają pod przepisy prawa budowlanego. Art.62. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat

 

  USTAWA o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 października 2016 w sprawie wymagań dla zabawek

 

  Wykaz norm zharmonizowanych na dzień 12.09.2018

 

PISMA

  KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW PLACÓW ZABAW - dotyczący obowiązku utrzymania urządzeń na placach zabaw w należytym tanie technicznym.

 

  LIST ODNOŚNIE PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA PLACÓW ZABAW - list rzecznika praw dziecka z prośbą o wnikliwą analizę bezpieczeństwa na placach zabaw.

 

LINKI

UOKIK

 

Aktualizacja zakładki 27.02.2019