Jakie wymagania powinien spełnić skatepark?

 
Ostatnimi czasy skateparki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Są one budowane nie tylko w centrach dużych miast, ale również w małych miejscowościach. Wszystko po to, by dzieci i młodzież mogła aktywnie spędzić swój wolny czas.

1

Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że aby skateparki mogły zostać dopuszczone do użytku, muszą przejść bardzo szczegółowe badania oraz spełniać wymagania odpowiedniej normy. Tylko dzięki temu zainstalowane urządzenia będą mogły być eksploatowane w możliwie najbardziej bezpieczny sposób.

 

Certyfikat PN-EN 14974:2019-07

W kontekście skateparków wszelkie wymagania zostały ujęte w normie PN-EN 14974:2019-07. To właśnie tam znajdują się przepisy dotyczące oznakowania, podłoża oraz wyposażenia tego typu obiektów. Po zakończonych pracach budowlanych i montażowych konieczne jest wystosowanie odpowiedniego wniosku z prośbą, aby kompetentny personel przeprowadził kontrolę pomontażową. Tylko w ten sposób możliwe będzie zbadanie czy konkretny skatepark został wykonany w myśl obowiązujących przepisów.

 

Według normy PN-EN 14974:2019-07 skatepark można podzielić na „przeszkody”, do których zaliczamy: rampy, wallride, baseny, poręcze, minirampy oraz wiele innych. Ich wysokość swobodnego upadku, z pewnymi wyjątkami, nie powinna przekraczać 1,5 m. Skate- elementy muszą być zaprojektowane i wykonane z wystarczającą stabilnością. Nie mogą się przechylać, wgniatać i kołysać. Powinny być na stałe przymocowane do podłoża lub zabezpieczone przed przesunięciem lub przewróceniem się za pomocą własnego ciężaru lub zakotwienia. Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby demontaż elementów skateparku bez użycia narzędzi nie był możliwy. Skate-elementy i cały skatepark musi być tak zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby wody powierzchniowe mogły łatwo spływać.

Pokrywy odpływowe muszą mieć możliwość otwierania. Otwory w pokrywie odpływu nie mogą przekraczać 8 mm × 8 mm.

 

Według normy powierzchnia jazdy skateparku powinna być równa i gładka. Jeśli powierzchnia do jazdy zbudowana z więcej niż jednego elementu, połączenia nie mogą tworzyć różnych poziomów lub szczelin. Minimalna grubość każdej powierzchni do jazdy to co najmniej 4 cm. Elementy mocujące nie mogą wystawać poza powierzchnię jazdy. Przy montażu skateparków należy unikać metalowych zapięć i nieodpowiednich klejów. Jeśli chodzi o metalowe zapięcia - na powierzchni jazdy norma zabrania używania zacisków ustalających oraz gwoździ. W przypadku mocowania poprzez klejenie - jeśli stosowane są kleje, muszą być one odpowiednie do określonego materiału i trwałe.

 

Zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07 poszczególne skate-elementy powinny posiadać określone wymiary. Wallride powinna mieć minimalną szerokość 2 m, wysokość bariery powinna wynosić co najmniej 1200 mm, a wysokość poręczy, mierzona od powierzchni pod nią, nie może przekraczać 1 m. Natomiast w przypadku basenu warto zwrócić uwagę na głębokość kuli. Gdy przekracza ona 1500 mm i nie ma oczywistej drogi wyjścia, należy zapewnić dostęp w celu zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji.

 

Dostępne z zewnątrz skateparku krawędzie powinny być zaokrąglone o promieniu co najmniej 3 mm lub sfazowane o co najmniej 3x3 mm. Końce wszystkich części rurowych urządzenia, w tym coping powinny być zakryte. Żadne spiczaste i ostre części nie mogą wystawać z zewnętrznych elementów skateparku (śruby, odłamki). Wszelkie nieregularności wysokości, np. kamienie, dziury wynikające z niewspółosiowości krawędzi lub połączeń nie powinny przekraczać 3 mm. Jeżeli poręcze lub krawężniki/półki są instalowane obok siebie na powierzchni do jazdy, minimalna odległość między elementami musi wynosić co najmniej 1500 mm.

2

Strefa bezpieczeństwa skateparku powinna być wolna od jakichkolwiek przeszkód oraz wynosić co najmniej 2m na całym obwodzie urządzenia z wyjątkiem poręczy, krawężników i półek. Rośliny znajdujące się w strefie bezpieczeństwa (drzewa, krzewy, żywopłot), nie powinny stanowić zagrożenia dla użytkowników urządzenia. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa zaleca się, aby była wykonana ze zwięzłego jednolitego materiału (beton, kamień, nawierzchnia bitumiczna, trawa itp.) Częstym błędem jest stosowanie nieodpowiedniej nawierzchni otaczającej skatepark – niewskazany jest materiał sypki jak np. piasek.

 

Norma PN-EN 14974:2019-07 podobnie jak inne normy z dziedziny wyrobów sportowych wymaga oznakowania urządzenia. Każdy skatepark powinien posiadać trwałe i czytelne oznakowanie, które zawiera co najmniej następujące elementy: nazwa producenta; rok produkcji oraz numer i datę normy.

 

Jeżeli skateparki są wznoszone lub budowane w połączeniu z innymi obiektami np. placami zabaw należy je oddzielić (np. za pomocą ogrodzenia), tak aby ani użytkownicy skateparku ani ich sprzęt sportowy nie stanowili jakiegokolwiek ryzyka dla użytkowników sąsiadujących obiektów. Dodatkowo zgodnie z normą należy zapewnić odpowiedni dostęp do służb ratowniczych.

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu PN-EN 14979:2019-07

Uzyskanie certyfikatu to dla wszystkich użytkowników sygnał, że urządzenia zamontowane na obiekcie spełniają rygorystyczne normy i standardy, przez co ich eksploatacja jest bezpieczna. Może to bardzo mocno zwiększyć zainteresowanie skateparkiem lokalnej społeczności. W czasie certyfikacji kontrolowana jest między innymi dokumentacja obiektu. W sytuacji, gdy pewne elementy odbiegają od normy, inwestor będzie zobligowany do usunięcia wszelkich nieprawidłowości.

 

Certyfikat jakości skateparku może przyczynić się do rozszerzenia rynku zbytu, na których uznawane będą wyłącznie wyroby odznaczające się odpowiednią jakością wykonania. Tylko w ten sposób możliwe będzie zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa skateparku oraz zagwarantowanie, że użytkowane sprzęty spełniają wszystkie niezbędne normy jakości.

 

Ważną informacją jest fakt, że z reguły budowa skateparku odbywa się na podstawie zgłoszenia. Istnieją jednak sytuacje (szczególnie, gdy obiekt jest w całości betonowy), że konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.