Back to Top

tel: (22) 478 55 11  | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

 

Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

 

W związku z wprowadzeniem obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych podmiotów ECJiP oferuje wykonanie audytu w oparciu o normę PN-EN 16247. Zapewniamy możliwość spełniania ustawowego obowiązku przy jednoczesnym zaproponowaniu optymalnych rozwiązań poprawy efektywności energetycznej.

 

1

 

Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi stanowi konieczność w obliczu zmian zachodzących w globalnej gospodarce. Współcześnie działające podmioty gospodarcze zobligowane są do systematycznego przechodzenia na tryb niskoemisyjny. W tym procesie pomocne jest korzystanie z nowoczesnej formy kontroli, jaką jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

 

Przykładowe firmy, dla których wykonaliśmy audyt energetyczny

 

 

Podstawa prawna:


Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

 

Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem mikro-przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104-106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

 

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania(..)

 

 

Kto jest zobowiązany przeprowadzić audyt energetyczny?

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831), audyt energetyczny przedsiębiorstwa mają obowiązek wykonać:

 

wszystkie duże przedsiębiorstwa, które w przeciągu dwóch poprzedzających lat: zatrudniają powyżej 250 pracowników lub spełniają warunki finansowe (roczne obroty powyżej 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro).

 

 

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorcę Ustawa?


Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorca ma obowiązek:

 

-Zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego zakończenia.

-Dołączyć do ww. zawiadomienia Prezesa URE informację, wynikających z przeprowadzonego audytu.

-Przechowywać dane o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat w celach kontrolnych.

 

 

Co zgodnie z ustawą powinien zawierać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

 

Zgodnie z Art. 37.1. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831), Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura, która ma na celu wykonanie precyzyjnych i potwierdzonych obliczeń w zakresie proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

 

Zgodnie z normą PN-EN 16247 audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii.

 

 

Zespół audytujący ECJiP

 

Zespół przydzielonych audytorów wykonuje audyt energetyczny zgodnie z ustalonym wspólnie z firmą harmonogramem działań, który może obejmować takie czynności jak:

 

- skontrolowanie obiektów przedsiębiorstwa objętych audytem,

- wykonanie w razie konieczności odpowiednich pomiarów obiektowych,

- analiza systemów, procesów, obiektów oraz wyposażenia zużywającego energię,

- ocena wykorzystania energii,

- ocena procedur operacyjnych,

-ocena zachowania osób użytkujących obiekt,

- identyfikacji źródeł generujących straty energii,

-określeniu rzeczywistego stanu urządzeń oraz instalacji w odniesienia do aktualnych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie,

-opracowanie raportu z audytu. Efektem końcowym pracy audytorów jest raport, który przedstawia zrelacjonowane w określonej formie wyniki z audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiera propozycje przedsięwzięć dla obniżenia zużycia energii. Zaproponowane działania poparte są analizą wskaźników finansowych,

- złożenie zawiadomienia do prezesa URE o przeprowadzeniu audytu. Zgodnie z art. 38 Ustawy do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa należy dołączyć tylko informacje o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

 

Dlaczego ECJiP?


Zespół naszych audytorów energetycznych pracuję na terenie całej Polski od wielu lat.

Wykonaliśmy ponad 200 audytów energetycznych przedsiębiorstwa w różnych branżach.

Ze swojej strony możemy zapewnić Państwa o wysokiej jakości oferowanych przez nas usług oraz w pełni kompleksowym podejściu.

Każdy raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa przygotowujemy dla firm fachowo, skutecznie i szybko.

Pomożemy załatwić wszystkie sprawy formalne związane ze spełnieniem ustawowego obowiązku przeprowadzenia audytu.

Dołącz do grona zadowolonych przedsiębiorstw, które skorzystały już z audytu ECJiP!

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1. Kto jest zwolniony z przeprowadzenia audytu energetycznego?

 

-Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzanie energią ISO 50001:2011, które wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny.

-Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem i wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny.

-Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru EMAS.

 

2. Ile kosztuje wykonanie audytu energetycznego?

 

Cena audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zależna od takich czynników jak wielkość, liczba lokalizacji/oddziałów oraz stopień skomplikowania infrastruktury zakładu. Koszty takiego audytu zależą również od takich zmiennych, jak kompletność dokumentacji technicznej budynku/budynków czy zakresu planowanych modernizacji zakładu. W przedsiębiorstwach ceny za wykonanie audytu energetycznego zaczynają od 5000 złotych. W przypadku zdiagnozowania wielu obszarów o dużej nieefektywności energetycznej koszt samego audytu może się bardzo szybko zwrócić.

 

3. Ile czasu trwa przeprowadzenie audytu energetycznego?

 

Czas trwania audytu energetycznego przedsiębiorstwa uzależniony jest od wielkości firmy oraz ilości procesów jakie w nim zachodzą. Najczęściej trwa ok. 2-4 tygodni, choć bywają audyty energetyczne rozbudowanych zakładów które trwają nawet 3 miesiące.

 

4. Czy audyt energetyczny można przeprowadzić zdalnie?


W związku z panującą pandemią, nasz Departament Audytów Energetycznych opracował specjalne procedury i programy pomiarowo-obliczeniowe ułatwiające realizację usługi jaką jest wykonanie audytu energetycznego metodą on-linę. Jeśli przedsiębiorstwo zapewni możliwość wstępu z zachowaniem obostrzeń sanitarnych nasi audytorzy mogą przeprowadzić audyt energetyczny stacjonarnie w zakładzie przedsiębiorstwa.

 

5. Kto ma uprawnienia /może wykonywać audyt energetyczny?

 

Przeprowadzenie audytu należy powierzyć wyłącznie uprawnionym do tego specjalistom. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Europejskie Centrum Jakości i Promocji oferuje swoim klientom kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji audytu energetycznego oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań zintegrowanych z systemem zarządzania energią. Zapewniamy naszym klientom uzyskanie kompleksowej certyfikacji przy jednoczesnym spełnieniu ustawowego obowiązku. Pomagamy zaproponować najlepsze rozwiązania generujące oszczędności energetyczne, które są dopasowywane indywidualnie do audytowanego przedsiębiorstwa jak fotowoltaika, kogeneracja czy biogazownia.

 

6. Jakie informacje muszę przygotować dla audytora?

 

Podstawą do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa są dane dostarczone przez firmę oraz informacje zebrane przez audytorów podczas wywiadów oraz wizji terenowych. To na ich podstawie dokonuje się oceny poszczególnych obszarów użytkowania energii w audytowanym przedsiębiorstwie.

 

Warto, aby firma wyznaczyła osobę do kontaktu z zespołem audytującym, która będzie odpowiedzialna za skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa (np. informacje o zużyciu i kosztach energii na podstawie faktur i obowiązujących aktualnie taryf). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, osoba ta powinna również zapewnić możliwość udziału w audycie personelu przedsiębiorcy odpowiedzialnego za techniczną eksploatację instalacji i/lub obiektu (np. dyrektor energetyczny zakładu).

 

7. Po co firmie audyt energetyczny przedsiębiorstwa?


Wykonanie audytu energetycznego pozwala spełnić ustawowy obowiązek (Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.) i uniknąć kar finansowych poprzez określenie rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego firmy oraz wskazanie obszarów, w których może osiągnąć ona oszczędności energii.


8. Czy na podstawie audytu można starać się o Białe Certyfikaty?


Ustawa z 2016 roku zmienia też regulacje w zakresie BIAŁYCH CERTYFIKATÓW, czyli świadectw efektywności energetycznej. Firma może uzyskać Białe certyfikaty tylko za przedsięwzięcia wykazujące najwyższą efektywność ekonomiczną. Aby otrzymać taki dokument, należy wykonać audyt efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia. Białe certyfikaty są potwierdzeniem, że przedsiębiorstwo poczyniło kroki, by poprawić efektywność energetyczną. Im większe planowane oszczędności energii, tym większe dofinansowanie można z tego tytułu otrzymać. Po ich uzyskaniu, firma może je sprzedać za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

 

9. Do kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?


Każda firma, która klasyfikuję się jako „duży przedsiębiorca” po - sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe - jest od 2017 roku podmiotem zobowiązanym do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ustawowy obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

 

10. Co w przypadku, kiedy firma nie wykona obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa?


Niespełnienie ustawowego obowiązku wiążę się z dużymi karami finansowymi. Obecnie kary za nieprzeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa sięgają aż 5% przychodu przedsiębiorstwa, co często wiąże się z milionowymi kwotami.

 

11. Jak uniknąć kary za niewykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa?


Aby uniknąć kary, należy na czas, co 4 lata, wykonywać audyt energetyczny przedsiębiorstw. Jeśli termin wykonania audytu minął, należy jak najszybciej taki audyt zlecić uprawnionej do tego firmie zewnętrznej.

 

12. Do kiedy należy przeprowadzić drugi audyt energetyczny?


W przypadku gdy firma wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa w 2017 roku, kolejny audyt należy przeprowadzić w 2021 roku


13. Co ile lat trzeba zgodnie z ustawą wykonywać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

 

Zgodnie z ustawą firma posiadająca status dużego przedsiębiorstwa ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny raz na 4 lata. Obowiązek cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa narzuca Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Obowiązek jego przeprowadzania co 4 lata nałożono na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

2

baza sprawozdan z inspekcji

 

BAZA SPRAWOZDAŃ Z INSPEKCJI

 

Nastąpiła zmiana numeracji dotychczasowych certyfikatów. 
Baza sprawozdań jest cały czas aktualizowana. 
Prosimy o kontakt z naszą firmą

 

HASŁO DO OTWIERANIA SPRAWOZDAŃ: "ECJIP2020"

 

 

SZKOLENIA OTWARTE
INSPEKTOR PLACU ZABAW | PN-EN 1176

 

Często osoby kontrolujące plac zabaw, ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i sprzętu, nie są w stanie zweryfikować czy znajdujące się na nim urządzenia zabawowe działają prawidłowo i nadają się do dalszego użytku. Szkolenie otwarte na inspektora, pozwala na odpowiednie przygotowanie osoby do pełnienia nadzoru nad placem zabaw.

szkolenia otwarte 1

 

 

Dla kogo?

 

 

Aby powstał zgodny plac zabaw, potrzebna jest praca wielu osób z potężną wiedzą odnośnie prawa budowlanego oraz norm dotyczących placów zabaw. Od etapu projektowania aż po kontrole okresowe urządzeń należy spełniać wymagania norm PN-EN 1176. W wielu przypadkach podczas nowo powstającego placu zabaw już inwestor i projektant posiada zbyt małą wiedzę, by zauważyć błędy i domagać się ich naprawy jeszcze przed dokonaniem odbioru placu zabaw. Podobnie w przypadku istniejących obiektów osoby, które są odpowiedzialne za kontrolę placów zabaw w większości przypadków nie są w stanie ich poprawnie przeprowadzić ze względu na brak znajomości norm PN-EN 1176. Osoby kontrolujące place często jedynie za pomocą miarki sprawdzają urządzenia (o ile je sprawdzają). Urzędnicy natomiast zasłaniając się brakiem możliwości sprawdzenia wiedzy jednostki oceniającej zgodność wybierają najtańsze oferty, co finalnie kończy się „brakiem nadzoru”. Treść jaka zostanie przedstawiona na szkoleniu skupia się mocno na praktycznym przyswojeniu wymagań norm dotyczących placów zabaw.

Szkolenie na Inspektora Placu Zabaw jest skierowane do osób, które mają kontakt w pracy z urządzeniami zabawowymi/placami zabaw:

• Właściciele/Administratorzy/Zarządy Placów Zabaw
• Urzędnicy Jednostek Publicznych odpowiedzialni za utrzymanie placów zabaw
• Instytucje nadzorujących place zabaw: Inspekcji Handlowej, Urzędów Nadzoru Budowlanego
• Kierownictwo Szkół i Przedszkoli
• Projektanci Urządzeń Placów Zabaw
• Producenci Urządzeń Placów Zabaw
• Inwestorzy obiektów Małej Architektury
• Straż miejska

 

linia

 

 

Plan szkolenia

 

 

Proponujemy Państwu w zależności od potrzeb szkolenia 1-dniowe lub 2-dniowe (dla inspektorów placów zabaw). W trakcie szkolenia są przewidziane przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.

I dzień – część teoretyczna (8 godzin). Pierwszy dzień szkolenia polega na rozszerzeniu wiedzy uczestników odnośnie wymagań rodziny norm PN-EN 1176 oraz uczuleniu na pewne kwestie jak np. zakleszczenia, zmiażdżenia, urządzenia służące do badań.

• Place zabaw w ujęciu prawnym
• Prawidłowa identyfikacja urządzeń i obiektu
• Wytyczne materiałów stosowanych do produkcji urządzeń
• Urządzenia łatwo i trudnodostępne – wymogi
• Zakleszczenia – czym są i jak ich unikać?
• Jak prawidłowo określić wysokość swobodnego upadku?
• Przestrzeń minimalna urządzeń
• Wymagania poszczególnych typów urządzeń zabawowych
• Organizacja dokumentów zgodnie z PN-EN 1176
• Jak powinna wyglądać kontrola placu zabaw?

Dodatkowo w celu lepszego przyswojenia wiedzy podczas szkolenia są przewidziane kilkuminutowe filmy, zadania grupowe oraz indywidualne.

--------------

II dzień (w przypadku szkoleń na inspektora) – część praktyczna (8 godzin). Ćwiczenia praktyczne - ocena placu zabaw przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

• Omówienie sprzętu do badań
• Weryfikacja urządzeń placu zabaw z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
• Sporządzenie przykładowego sprawozdania z inspekcji
• Egzamin teoretyczno-praktyczny

- Test teoretyczny składa się z pytań zamkniętych i otwartych
- Test praktyczny polega na weryfikacji przydzielonej partii urządzeń zabawowych na zgodność z normami PN-EN 1176

 

 

linia

 

 

Program szkolenia

 

 

Szkolenie otwarte na inspektora placu zabaw jest przeprowadzane zgodnie z programem szkoleń zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Certyfikacji Pawła Przesmyckiego.

 

Ważne! Uprawnienia Inspektora Placu Zabaw wydawane są bezterminowo pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminów teoretyczno-praktycznych w latach następnych

 

 

linia

 

 

Harmonogram szkoleń 2021

 

 

Harmonogram szkoleń otwartych 2021

Temat szkolenia

Termin i miejsce

Typ szkolenia

Inspektor Placu Zabaw.

Wymagania norm PN-EN 1176 (2 dni)

03.03-04.04.2021

Warszawa

szkolenie teoretyczno-praktyczne

 

 

linia

 

 

Prowadzący

 Przemyslaw Dabrowski

Pawel Przesmycki

 

 

linia

 

 

Cennik

 

 

Cennik szkoleń otwartych 2021

Temat szkolenia

Rodzaj szkolenia

Cena

Wymagania norm PN-EN 1176

Otwarte

(1 dzień)

750 zł

Inspektor placu zabaw. Place Zabaw.

Wymagania norm PN-EN 1176

Otwarte

(2 dni)

1500 zł

 

 

linia

 

 

Korzyści ze szkolenia

 

 

- nabycie wiedzy z obszaru zgodności wyrobów z normami PN-EN 1176
- nabycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia kontroli placów zabaw
- nabycie umiejętności prawidłowego posługiwania się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do kontroli placów zabaw
- możliwość rozszerzenia kontaktów z innymi instytucjami z branży;
- zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe
-------

W trakcie szkoleń, prezentujemy przykłady, odnosząc się do rzeczywistych sytuacji, z którymi zetknęliśmy się podczas wieloletniej współpracy z klientami z branży i organizacji o zróżnicowanych profilach działalności.
-------
Podczas szkoleń, skłaniamy słuchaczy do aktywności, udziału w dyskusjach, dzielenia się doświadczeniem. Odpowiadamy na pytania.

-------

Naszym celem jest satysfakcja uczestników szkoleń oraz dbałość o to, aby zainwestowany w szkolenie czas i pieniądze przynosiły im realne i mierzalne korzyści.

 

 linia

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

  word  KARTA ZGŁOSZENIOWA szkolenia otwarte

  pdf  KARTA ZGŁOSZENIOWA szkolenia otwarte

  pdf  REGULAMIN szkolenia otwarte

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w otwartych szkoleniach!

 

szkolenia otwarte 2

Szkolenie otwarte place zabaw | Inspektor placu zabaw | kontroler placu zabaw | kontrola techniczna placu zabaw | certyfikat inspektora placu zabaw | administrator placu zabaw| producent placów zabaw| plac zabaw warunki techniczne | przegląd placu zabaw | przegląd placu zabaw protokół |przeglądy placów zabaw prawo budowlane | plac zabaw przepisy budowlane | przegląd techniczny placu zabaw | kontrola okresowa placu zabaw | PN-EN 1176

1

 

BAZA INSPEKTORÓW

 

naglowek

LABORATORIUM

 

Prowadzimy badania, w zakresie wytrzymałości, stabilności, trwałości, bezpieczeństwa użytkowania oraz badania starzeniowe, według norm polskich i europejskich. Europejskie Centrum Jakości i Promocji dysponuje własnym laboratorium, które wykonuje badania:

 

Meble
Krzesła, regały, szatnie, tablice, biurka, stoły, ławki, regały itd.
Zajmujemy się badaniem mebli przeznaczonych do użytku domowego, biurowego, mebli szkolnych i mebli użyteczności publicznej. Często Producenci wprowadzając na rynek nowy mebel zastanawiają się czy, aby na pewno wyrób jest bezpieczny dla użytkownika i spełnia stosowne wymagania (Czy konstrukcja jest wystarczająco stabilna? Jakie obciążenie wytrzyma mebel? itd.).

Place zabaw
Huśtawki, zjeżdżalnie, linaria, karuzele, urządzenia kołyszące, zestawy zabawowe itd.
Europejskie Centrum od wielu lat ma styczność z urządzeniami placów zabaw. Zajmujemy się certyfikacją, prowadzimy badania oraz wykonujemy inspekcje. Bezpieczeństwo urządzeń zabawowych weryfikujemy zarówno w laboratorium jak również w terenie np. w zakładzie produkcyjnym.

Siłownie plenerowe
Steper, twister, orbitrek, wioślarz, prasa nożna, motyl itd.
Nasi specjaliści badają urządzenia siłowni plenerowych zarówno w terenie jak również w miejscu produkcji. Standardem zgodnie z którym weryfikujemy bezpieczeństwo i poszczególne parametry urządzeń jest norma PN-EN 16630 dedykowana siłowniom plenerowym zainstalowanym na stałe.

Urządzenia sportowe
Kosze, obręcze, skrzynie gimnastyczne, trybuny, bramki, boiska przenośne itd.
W naszym laboratorium badamy sprzęt sportowy pod względem takich parametrów jak stabilność, wytrzymałość, zrywanie, rozciąganie oraz zgodność wymiarów z odpowiednią normą. Po co wykonuję się takie badania sprzętu sportowego? Pozwalają one zadbać o bezpieczeństwo użytkowników oraz poprawić komfort podczas gry czy treningu.

Obiekty sportowe
Skateparki, Pumptraki, Parki trampolin
Jedną z zalet naszego laboratorium jest mobilność sprzętu badawczego, dzięki temu możemy kontrolować całe obiekty w dowolnej lokalizacji wskazanej przez klienta. Możliwość przebadania obiektu jest po pierwsze dogodnym rozwiązaniem dla klienta pod względem logistycznym oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z jednostkowym dostarczaniem wyrobów do laboratorium.

Zabawki
Pluszaki, lalki, zabawki muzyczne, kostki, gry planszowe, tipi itd
Badania zabawek zgodnie z modułem A Dyrektywy Zabawkowej TOYS 2009/48/WE. Moduł A jest jednym z najczęściej wybieranych przez Producentów Zabawek. W tym module badania bezpieczeństwa wyrobów przeprowadza się w odniesieniu do norm z serii EN 71. Badania na zgodność z normami EN 71 stanowią podstawę do stwierdzenia spełnienia wymagań dyrektywy zabawkowej, a więc umożliwiają później podstawę do nadania oznaczenia CE i wystawienia deklaracji zgodności.

Nawierzchnie
Nawierzchnie wylewane, nawierzchnie syntetyczne, nawierzchnie sportowe itd.
W naszym laboratorium możemy przeprowadzić dla Państwa badanie amortyzacji nawierzchni, w celu sprawdzenia, czy został zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Po przeprowadzonym badaniu wykonywany jest szczegółowy raport informujący o jakości wykonania nawierzchni w nawiązaniu do PN-EN 1177+AC:2019-04. Mamy duże doświadczenie w badaniu nawierzchni na nowopowstałych placach zabaw czy siłowniach plenerowych. Wyniki badań amortyzacji nawierzchni Producent może wykorzystać między innymi w procesie certyfikacji.

Wyroby budowlane
Elewacje wentylowane, kasetony, okna, balustrady itd.
Do badań wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane urządzenia jak między innymi komory klimatyczne, dostosowane do wymogów zarówno krajowych jak i europejskich - stawianych przez takie organizację jak EOTA. Uzyskane wyniki z badań mogą być wykorzystane zarówno w procesach certyfikacji jak również jako podstawa do deklaracji odpowiednich właściwości użytkowych wyrobu.

 

Współpracujemy z niezależnymi laboratoriami badawczymi, dzięki czemu wykonujemy certyfikację kompleksowo.

 

1. LABORATORIUM BADAWCZE
pod nadzorem Europejskiego Centrum Jakości Promocji sp. z o.o.
ul. P. Wysockiego 15
05-820 Piastów

2. INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA
Zakład Badania Mebli
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań
https://www.itd.poznan.pl/pl/zaklady-badawcze/zaklad-badania-mebli

3. P.U.R. REMODEX
Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Sp. z o.o.
Gruszczyn, ul. Leśna 12
http://www.remodex.com.pl/index.php

4. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka
http://pimb.com.pl/

5. EUROPEAN QUALITY CENTER PRIVATE LIMITED
COMPANY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Departament ds. Systemów zarządzania lSO oraz oznakowania CE
+ 48 660 738 491

 

  word  WNIOSEK o przeprowadzenie badań laboratoryjnych

  pdf  WNIOSEK o przeprowadzenie badań laboratoryjnych

 


Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Certyfikacji Wyrobów w celu udostępnienia pełnej listy współpracujących Laboratoriów.

 

Departament Certyfikacji Wyrobów:
Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów
Paweł Przesmycki
tel. 535-525-256
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 
 
 

Zobacz Naszą Politykę Prywatności Czytaj więcej...