Home  >   Usługi  >   Audyt energetycznyAudyt energetyczny przedsiębiorstwa

CO TO JEST AUDYT ENERGETYCZNY?

Według definicji zawartej w normie PN-EN 16247 audyt energetyczny to regularna kontrola i analiza wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, która ma na celu identyfikację przepływów energii wraz z określeniem możliwości poprawy efektywności energetycznej. Niezbędnym elementem służącym do pełnej poprawy efektywności energetycznej są audyty energetyczne przedsiębiorstwa odejmujące przegląd całej gospodarki energetycznej firmy , w tym badania, analizy i oceny, diagnoza stanu użytkowania energii, wskazanie środków poprawy efektywności jej wykorzystania, a także wskazania dotyczące przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią. Opracowaniem zawierającym podsumowującą ocenę i proponowane działania usprawniające jest raport z audytu.  

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nakłada obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Ustawa nie określa dokładnie formy i treści audytu przedsiębiorstwa, natomiast podaje dokument, który zawiera ogólne zasady przeprowadzania audytu energetycznego. Dokumentem tym jest norma PN-EN 16247. Opublikowana w 2015 r. norma PN-EN 16247 wprowadza ogólne zasady opracowania audytów energetycznych, które mają powszechne zastosowanie do wszystkich audytów niezależnie od celu ich opracowania.

KTO MA OBOWIĄZEK?

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Mianem dużego przedsiębiorstwa określa się firmę:
- w której zatrudnienie wynosi 250 lub więcej osób
- którego suma bilansowa jest równa lub wyższa od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót jest równy lub wyższy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).
Zgodnie z art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią (ISO 50001) określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego (ISO 14001), jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

CEL

W art. 37 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku wskazano, że audyty energetyczne przedsiębiorstwa są procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Zgodnie z normą PN-EN 16247 celem audytu może być np. ogólna ocena stanu zużycia energii, poszukiwanie możliwości obniżenia zużycia energii, zmiany w systemie eksploatacji, przygotowanie systemu zarządzania energią, ocena celowości zmiany systemu zaopatrzenia w energię, a jego przedmiotem może być budynek, instalacja, system techniczny, proces produkcyjny lub gospodarka energetyczna przedsiębiorstwa.

CO ZAWIERA?

Audyty energetyczne przedsiębiorstwa powinny obejmować wszystkie aspekty użytkowania energii:
1. Wymagania ogólne;
2. Budynki;
3. Procesy;
4. Transport;
5. Kompetencje auditorów energetycznych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien obejmować wszystkie aspekty użytkowania energii:
1. zaopatrzenie w energię, tj. źródła i sieci, nośniki, źródła odnawialne;
2. zastosowanie energii w obiektach i systemach technicznych, ich poprawę lub wymianę;
3. eksploatację, tj. monitoring, przeglądy, konserwację, organizację obsługi; taryfy i umowy z dostawcami, zachowanie użytkowników, ich instruowanie i szkolenie;
Elementy, które musi zawierać audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
1. Ocena stanu technicznego oraz analiza zużycia energii przez obiekt (urządzenie, instalację)
2. Ocena efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
3. W przypadku sporządzenia audytu przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, audyt musi dodatkowo zawierać opis potencjalnych rodzajów i wersji realizacji przedsięwzięcia wraz z oceną jego opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
Ostatecznym efektem audytu efektywności energetycznej jest określenie średniej rocznej oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie tej wartości oraz deklarowanego przez odbiorcę energii czasu uzyskiwania oszczędności wypełnia się deklarację przetargową i przystępuje do przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
Wprowadzono również obowiązek przechowywania do celów kontrolnych danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez 5 lat (art. 37 ust. 3).

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU

Zasady przeprowadzenia audytów energetycznych przedsiębiorstw określają art. 36 i 37 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja2016 roku.
W Ustawie w art. 36 ust. 3 sprecyzowano, że audyt jest przeprowadzany przez:
1. podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytu tego rodzaju lub;
2. eksperta audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

PRZYKŁADOWA PROCEDURA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Norma PN-EN 16247 bardzo precyzyjnie i szczegółowo opisuje wszystkie czynności, które należy wykonać w ramach audytu. Bardzo duże znaczenie przywiązuje się w niej do współpracy ze zleceniodawcą i jego pracownikami, ustalając i szczegółowo opisując: wizytę wstępną, spotkanie rozpoczynające i spotkanie końcowe.
Wizyta wstępna    Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą podstawowe warunki przeprowadzenia audytu, określa jego cel oraz czas realizacji, informuje o możliwych ograniczeniach wpływających na zakres lub procedurę wykonania audytu, wskazuje możliwości poprawy efektywności energetycznej.
Spotkanie rozpoczynające    Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą harmonogram prac oraz otrzymuje kontakt do osoby współpracującej z nim podczas wykonywania audytu.
Ponadto zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania niezbędnych danych do przeprowadzenia audytu oraz informuje o audycie pracowników, których on dotyczy.
Zbieranie danych    Audytor wraz z osobą współpracującą gromadzi dane takie jak:
wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywających energię; szczegółowe charakterystyki obiektu audytowanego; zużycie energii; projekty oraz dokumenty dotyczące utrzymania i eksploatacji; aktualne i planowane taryfy i ceny; stan systemu zarządzania energią (gospodarki energetycznej).
Praca w terenie    Audytor prowadzi własne badania i obserwacje, kontroluje obiekty przewidziane do audytu, stara się ocenić rzeczywiste  wykorzystanie energii w obiekcie oraz zbadać działania mające wpływ na zużycie i efektywność energetyczną.
Analiza    Audytor analizuje faktyczny stan zużycia energii oraz określa możliwe środki poprawy efektywności energetycznej a podstawie zebranych danych oraz własnych badań.
Raport    Raport – to dokument końcowy przeznaczony dla zleceniodawcy, zawierający syntetyczną ocenę, wnioski i zalecenia.
Spotkanie końcowe    Audytor przekazuje zleceniodawcy raport z audytu, omawia zawarte w nim zalecenia i udziela niezbędnych wyjaśnień.

Wizyta wstępna

Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą podstawowe warunki przeprowadzenia audytu, określa jego cel oraz czas realizacji, informuje o możliwych ograniczeniach wpływających na zakres lub procedurę wykonania audytu, wskazuje możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Spotkanie rozpoczynające

Audytor uzgadnia ze zleceniodawcą harmonogram prac oraz otrzymuje kontakt do osoby współpracującej z nim podczas wykonywania audytu.

Ponadto zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania niezbędnych danych do przeprowadzenia audytu oraz informuje o audycie pracowników, których on dotyczy.

Zbieranie danych

Audytor wraz z osobą współpracującą gromadzi dane takie jak:

wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywających energię; szczegółowe charakterystyki obiektu audytowanego; zużycie energii; projekty oraz dokumenty dotyczące utrzymania i eksploatacji; aktualne i planowane taryfy i ceny; stan systemu zarządzania energią (gospodarki energetycznej).

Praca w terenie

Audytor prowadzi własne badania i obserwacje, kontroluje obiekty przewidziane do audytu, stara się ocenić rzeczywiste  wykorzystanie energii w obiekcie oraz zbadać działania mające wpływ na zużycie i efektywność energetyczną.

Analiza

Audytor analizuje faktyczny stan zużycia energii oraz określa możliwe środki poprawy efektywności energetycznej a podstawie zebranych danych oraz własnych badań.

Raport

Raport – to dokument końcowy przeznaczony dla zleceniodawcy, zawierający syntetyczną ocenę, wnioski i zalecenia.

Spotkanie końcowe

Audytor przekazuje zleceniodawcy raport z audytu, omawia zawarte w nim zalecenia i udziela niezbędnych wyjaśnień.

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku proponowany audyt oparty na normie PN-EN 16247 spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych.  Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.